Aktualności

Parking niestrzeżony płatny

Sklep na ulicy Olszowej

Usługi Pogrzebowe

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

W przypadku chęci skorzystania z usługi opieki nad grobami KLIKNIJ

W przypadku potrzeby wynajęcia autokaru KLIKNIJ

opieka nad grobami

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

Lokalizacja

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


Pielęgnacja zieleni

Wynajem koparek

Zarządzanie Wspólnotami

Witamy na Stronie Zakładu Usług Komunalnych

Podstawowym celem działalności Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. jest odbiór   i transport odpadów komunalnych, utrzymanie czystości ulic, placów zabaw i chodników, pielęgnacja żywopłotów i trawników. Zadania wynikające z naszej działalności realizowane są terminowo, zgodnie z oczekiwaniami klienta i aktualnymi przepisami prawa, z uwzględnieniem norm ochrony środowiska oraz zasad współżycia społecznego.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Grzegorz Kozłowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prokurent Gł. Księgowa: Anna Okopniuk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownicy:

Kierownik: Zbigniew Kluj

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Ireneusz Traczyk

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt bezpośredni:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zimowe utrzymanie dróg. Gdzie dzwonić?

 Wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić w kryzysowej sytuacji.

Drogi krajowe: tel. 74 84 00 820 i 74 84 10 365 http://www.gddkia.gov.pl/
nr 5 - Bolków - Kostomłoty

Drogi wojewódzkie: tel. 71 391 71 96 i 609 990 969 http://dsdik.wroc.pl/
Jawor - Wałbrzych
Stanowice - Świdnica - Ząbkowice
od drogi krajowej nr 5 do Bartoszówek - Budziszów Wielki

Drogi powiatowe: tel. 74 662 29 20 http://www.sdps.swidnica.pl/
Stanowice - Olszany - Szymanów
Stawiska - Olszany - Świebodzice
Strzegom - Tomkowice - Jugowa
Tomkowice - Granica
Strzegom - Godzieszówek - Roztoka
Strzegom - Żółkiewka
Strzegom - Żelazów - Kostrza - Rogoźnica - Targoszyn
Strzegom - Graniczna - Goczałków Górny
Strzegom - Goczałków - Rogoźnica
Goczałków - Goczałków Górny - Udanin
Strzegom - Międzyrzecze - Morawa - Przyłęgów
Międzyrzecze - Stanowice - Pasieczna
Skarżyce - Pastuchów

Odcinki dróg gminnych: tel. 74 85 51 051 i 74 855 16 06

W czasie trwania okresu zimowego zakład prowadzi “Akcję zimową” mającą na celu odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Strzegom. Czas rozpoczęcia i zakończenia akcji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. Przewidywany okres obejmuje miesiące od 01.XI -31.III. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne  I kolejności, następnie II i III . Do prowadzenia w/w akcji zakład zabezpiecza wymagany sprzęt do wykonywanych prac oraz środki do posypywania tj. sól z antyzbrylaczem, piasek.

Przypominamy że, Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.


Załącznik nr 1  do Zarządzenia

nr.03/2017.

z dnia.03.07.2017.

Prezesa Zarządu ZUK  Sp. z o.o. w Strzegomiu

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego

zlokalizowanego na terenie miasta Strzegomia

§ 1

W rozumieniu  postanowień niniejszego Regulaminu – przyjmuje się, że:

„Parking”  -   to miejsca postojowe dla pojazdów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Strzegomia  -   w lokalizacji:  ul. Św. Anny.

„Zarządzający” - to Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.,   z siedzibą Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom

„Korzystający z parkingu” - to właściciel pojazdu lub kierujący pojazdem, który zatrzymał pojazd na miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania.

§2

Podmiotem  prowadzącym obsługę parkingu jest Zarządzający.

§3

1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego pomiędzy Zarządzającym a Korzystającym z parkingu.

2.  Korzystający z parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§4

1.   Parking jest niestrzeżony i płatny, zgodnie z Cennikiem wskazanym w § 7  ust. 4 niniejszego Regulaminu

2.  Zarządzający  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§5

1.   Parking jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.   Parking jest  przeznaczony dla samochodów osobowych.

3.   Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności: łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz innych, jeżeli znajdujący się na nich niebezpieczny  materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

§6

1.  Na obszarze parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 z póź. zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 10 km/godz.

2.  Korzystający z parkingów zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja).

§7

1.  Opłaty za parkowanie uiszcza się poprzez wykupienie biletów parkingowych lub opłat abonamentowych. Korzystający z parkingu obowiązany jest  umieścić dowód uiszczenia opłaty parkingowej wewnątrz pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą. Za skutki prawne nieprawidłowego umieszczenia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej wyłączną odpowiedzialność ponosi Korzystający z parkingu.

2.  Wykupienie biletu i/lub opłaty abonamentowej nie są tożsame z rezerwacją miejsca parkingowego. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności wolnych miejsc parkingowych.

3. W przypadku uiszczania opłat poprzez zakup biletów - wjeżdżając na parking Korzystający z parkingu winien niezwłocznie uiścić po zajęciu miejsca parkingowego opłatę w parkomacie.

4.   Korzystającego z parkingu obowiązuje poniższy cennik:

1) ceny biletów parkingowych:

a) za czas parkowania do 30 minut: 0,50-zł (słownie: pięćdziesiąt groszy)

b) za czas parkowania do 1 godziny:  1,00-zł (słownie: jeden złoty)

c) za drugą godzinę parkowania: 1,20-zł (słownie: jeden 20/100 złotych)

d) za trzecią godzinę parkowania: 1,40-zł (słownie: jeden 40/100 złotych)

e) za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania: 1,00-zł (słownie: jeden złoty)

2) Ceny abonamentu za parkowanie:

a) abonament miesięczny: 80,00-zł (słownie: osiemdziesiąt złotych)

b) abonament półroczny: 250,00,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

c) abonament roczny: 450,00,-zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)

5. Ceny określone w ust. 4 są cenami brutto.

6.  Do nieodpłatnego korzystania z parkingu (abonament zerowy) – upoważnieni są   Korzystający z parkingu, którzy kierują oznakowanymi pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi  do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową, wydaną przez Starostę, zezwalającą na korzystanie z ulg i przywilejów w ruchu drogowym.

7.  Regulamin oraz Cennik opłat za parkowanie - są do wglądu na tablicach wywieszonych na wjazdach na parkingi. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej Zarządzającego: www.zuk.strzegom.pl

§8

1.  Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania odpowiedzialność ponosi Korzystający z parkingu, od którego Zarządzający pobiera ę opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt złotych) płatną w ciągu 14 dni od dnia wystawienia  wezwania do zapłaty.

2.  Opłaty dodatkowe (za brak opłaty za parkowanie lub za przekroczenie wykupionego czasu postoju) wystawione przez kontrolera działającego na rzecz Zarządzającego  umieszczane są za wycieraczką przedniej szyby pojazdu (kopię wezwania dołącza się do akt sprawy). W przypadku braku opłaty za parkowanie kontroler  sporządzi wezwanie do zapłaty oraz dokumentację fotograficzną.

3.  Opłatę dodatkową można wpłacić gotówką w Kasach Zarządzającego:

 1) Kasa - Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00

 2) Punkt Kasowy – Rynek 46/48 (Wieża Targowa) - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00

 lub na rachunek bankowy nr Bank BGŻ 02203000451110000002786200

§9

Korzystający z parkingu może w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty wnieść reklamację odnośnie zasadności naliczenia opłaty dodatkowej. Reklamacje wnosi się na adres Zarządzającego: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.,  Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom. Do reklamacji winny być dołączone dokumenty uzasadniające jej wniesienie, a w szczególności  kopia biletu parkingowego lub kopia potwierdzenia zapłaty abonamentu parkingowego. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku uznania reklamacji - skutki prawne wezwania do zapłaty uznaje się za niebyłe.

§10

Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy Zarządzającego, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

§11

Bezpłatny postój pojazdów oznaczonych ważną kartą osoby niepełnosprawnej dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach. Postój pojazdu oznaczonego kartą osoby niepełnosprawnej poza wyznaczonymi miejscami płatny jest na  zasadach ogólnych

§12

Zabrania się Korzystającemu z parkingu dokonywania w pojazdach: napraw mycia, odkurzania , wymiany                   i uzupełniania płynów eksploatacyjnych oraz uzupełniania paliwa, jak również zanieczyszczania parkingu jakimikolwiek odpadami.

§13

Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.

§14

W przypadku naruszenia przez Korzystającego z parkingu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym określonych w ogólnie obowiązujących przepisach   i/lub zasad korzystania z parkingu określonych w niniejszym Regulaminie  - Zarządzający  będzie uprawniony do  usunięcia pojazdu z terenu parkingu  i odholowania go na parking zastępczy na koszt i ryzyko Korzystającego z parkingu.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie Gminy Strzegom

2. Wszelkie inne uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Zarządzającego.

 

O G Ł O S Z E N I E

Oddamy szlakę w ilości 150 ton tel. kontaktowy

603 755 444

 

 U W A G A !

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O. O. W STRZEGOMIU PRZYPOMINA,
ŻE JEŻELI TERMIN ODBIORU ODPADÓW WYPADA W ŚWIĘTO

WÓWCZAS TERMINY ODBIORU W DANYM TYGODNIU PRZESUWAJĄ SIĘ
O JEDEN DZIEŃ
.

 

O G Ł O S Z E N I E

Opłaty grobów - nowe

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu informuje osoby posiadające swoich bliskich pochowanych na cmentarzach komunalnych na terenie Strzegomia oraz na cmentarzach w Tomkowicach, Morawie i Rogoźnicy o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobu oraz rezerwacji miejsc na cmentarzu.

Wpłat należy dokonywać w biurze cmentarzy komunalnych w Strzegomiu przy ul. Olszowej 2, tel.74 8552-550, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

- Przypominamy, że termin ważności utrzymania grobu upływa po 20 latach od chwili ostatniego pochówku lub po upływie 20 lat od daty ostatniego przedłużenia. Po tym terminie grób może ulec likwidacji, a elementy nagrobków przechodzą na własność gminy Strzegom – informują przedstawiciele ZUK.


Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom  woj.dolnośląskie

NIP: 8842746514        REGON: 022032891

SEKRETARIAT:

tel/fax: 74/ 855 - 10 - 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH:

tel. 74/ 855 - 10 - 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ REMONTOWO-TRANSPORTOWY I ENERGETYKI:

Remonty i awarie (mieszkania)

Ciepłownia (ul. Ofiar Katynia)

tel. 74/ 855 - 16 - 06

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ CMENTARZY KOMUNALNYCH:

tel. 74/ 855 - 25 - 50

Karawan tel. całodobowy 607 088 390

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁ MIESZKANIOWY - administracja

tel. 74/ 856 - 53 - 43

e-mail: mieszkaniowkaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT KASOWO-INFORMACYJNY (Rynek)

tel. 74/ 856 - 53 - 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

Gospodarka odpadami w tym:

a)   Nieczystości ciekłe

 • odbiór nieczystości od właścicieli nieruchomości i zarządców budynków, przekazywanie do zagospodarowania na oczyszczalnię ścieków.

b)   Odpady komunalne stałe

 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
 • odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców,
 • odbiór odpadów niezaliczanych do komunalnych(ziemia, gruz itp.)

c)   Oczyszczanie miasta:

 • Oczyszczanie ulic gminnych,
 • oczyszczanie chodników,
 • Sprzątanie placów zabaw,
 • Sprzątanie Góry Krzyżowej,
 • Odbiór i transport zmiotek z ulic i chodników,
 • Mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic,
 • opróżnianie koszy ulicznych
 • zimowe utrzymanie ulic i chodników

d)   Administrowanie i bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska śmieci w Żółkiewce

 • Oczyszczanie rowu opaskowego,
 • naprawa i wzmacnianie skarp okrywy ziemnej,
 • koszenie nawierzchni trawiastych

Utrzymanie techniczne dróg gminnych i chodników

 • Cząstkowe i drobne naprawy, konserwacje, uzupełnianie ubytków nawierzchni ulic i chodników z mieszanki bitumicznej,  kostki granitowej, betonowej i nieutwardzonych,
 • Naprawy, konserwacje, malowanie i wymiana znaków pionowych i poziomych,
 • Czyszczenie, profilowanie, koszenie poboczy z przyległymi rowami

Wydział Mieszkaniowy prowadzi działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w tym:

 • zarządza budynkami stanowiącymi własność Gminy Strzegom
 • prowadzi bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje związane z przekazanym w zarząd  powierzonym mieniem komunalnym
 • prowadzi usługi remontowo - budowlane i inne związane z eksploatacją lokali komunalnych;
 • prowadzi rozliczanie należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych.

Koordynator  Wydziału Usług Komunalnych i mieszkaniowych: Ewa Karpińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Transportu i Energetyki

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

a)   Obsługa zaplecza technicznego w tym

 • bieżące naprawy pojazdów i sprzętu technicznego,
 • bieżące naprawy urządzeń na zlecenie gminy,
 • obsługa fontanny w Rynku,
 • montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
 • dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i kościelnych,
 • montaż i demontaż scen estradowych,
 • usługi remontowo - naprawcze pojazdów i sprzętu na rzecz jednostek gminnych.

b)   Przewóz osób i rzeczy

 • Przewóz uczniów i innych osób autobusami,
 • Przewóz wycieczek szkolnych i innych zleconych przez gminę Strzegom,
 • Przewóz darów z Banku żywności,
 • Transport drogowy rzeczy

c)   Eksploatacja sieci elektro-energetycznej w zakładzie

d)   Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych.

e)   Obsługa Kotłowni przy ul. Ofiar Katynia

 • wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej dla odbiorców zewnętrznych z terenu miasta

 Kierownik wydziału: Zbigniew Kluj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.