Aktualności

  Nowa Usługa!!! Wyszukiwarka Grobów

 

Parking niestrzeżony płatny

Sklep na ulicy Olszowej

 

Usługi Pogrzebowe

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

W przypadku chęci skorzystania z usługi opieki nad grobami KLIKNIJ

W przypadku potrzeby wynajęcia autokaru KLIKNIJ

opieka nad grobami

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

Akcja Zima

Pielęgnacja zieleni

Wynajem

 

HomePSZOK - Strzegom

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) mieści się przy ul Al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.


 W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone z Załączniku poniżej, dostarczone przez ich wytwórców

Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego w Strzegomiu przy Al. Wojska polskiego 75.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku: I.

I.Zasady ogólne:

1.Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2.Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3.Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4.Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. Ustalenia szczegółowe:

1.PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i w soboty od 10:00 do 14:00 .

2.PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Strzegom po okazaniu następujących dokumentów:

a) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

b) ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4.Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5.Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

6.Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7.Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest,

b) szyby samochodowe,

c) szkło zbrojone i hartowane,

d) zmieszane odpady komunalne,

e) części samochodowe,

f) zmieszane odpady budowlane.

8.Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

9.Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.

10.W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.

11.Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Strzegom, Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka. z o.o. oraz przy wjeździe na teren PSZOK.

III. Postanowienia końcowe:

1.Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 74/855-10-51 .

2.Skargi i wnioski przyjmowane są w Zakładzie Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z o.o.

3.Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Strzegom i Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z o.o.

PLIK DO POBRANIA:

 - pobierz