Akty Prawa krajowego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 8. Uchwała nr 88 z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września  2001 r. w sprawie katalogu odpadów
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Źródło
Czysty Strzegom PL
Back to top button