Deklaracja dostępności cyfrowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
58-150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 75

 

ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zuk.strzegom.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.05.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.12.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • brak możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru tekstu,
 • brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer (Edge), Opera:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] ustawienia domyślne

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony pod kątem zgodności,

 • European Internet Inclusion Initiative (www.checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.zuk.strzegom.pl spełnia wymagania w 90%.
 • Spółka Utilitia – Przedsiębiorstwo Społeczne (www.validator.utilitia.pl), z którego wynika, że strona internetowa www.zuk.strzegom.pl spełnia wymagania 7,7/10,0.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej ? Zgłoś to do Administratora strony, mailowo – informatyk@zuk.strzegom.pl

za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes ZUK Sp. z o.o. – Marta Zięba
e-mail: biuro@zuk.strzegom.pl
telefon: (74) 8551 052

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Żądanie musi zawierać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do stosownego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27.01.2023 r.
Back to top button