RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZUK Sp. z o.o.


Realizując obowiązek administratora danych wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm., dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu dalej zwany jako Zuk Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 75, NIP: 884 274 65 14, Numer KRS: 0000460803
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iod@efect-szkolenia.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych ZUK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:
 1. wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a ZUK Sp. z o.o., jak też konieczności podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy ( wynajem, dzierżawę pojemników na odpady, wynajem sprzętu, wykonywanie prac porządkowych, wykonywanie prac remontowych, działania związane z funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, działalność PSZOK
 2. podejmowania czynności związanych z regulacją roszczeń dotyczących w/w umów,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZUK Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 4. podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez ZUK Sp. z o.o.,
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZUK Sp. z o.o. w związku z realizacją postanowień umów, których stroną jest ZUK Sp. z o.o.;
 6. działań związanych z raportowaniem do organów administracji publicznej na podstawie obowiązujących, przepisów prawa,
 7. działań związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji,
 8. działania związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

art. 6 ust.1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej , U S T AWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 1. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
 2. wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących
 3. przepisów prawa oraz realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
 4. ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy
 1. Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy z ZUK Sp. z o.o., ponieważ wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ZUK Sp. z o.o. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez ZUK Sp. z o.o. usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Dane osobowe, które nie są wymagane przepisami prawa dla celów realizowania umowy, zbierane są na podstawie zgody, a ich podanie jest dobrowolne.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom bądź grupom podmiotów takich jak:
 1. dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych;
 2. operatorzy pocztowi i firmy kurierskie – w celu dostarczenia korespondencji;
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty/zleceń stałych;
 4. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. organom podatkowym i służbom ratowniczym; podmiotom współpracującym z ZUK Sp. z o.o. w realizacji procesów biznesowych i technicznych (np. wykonawcy robót, podmioty które współpracują w procesie inwestycyjnym, instytucje dofinansowujące projekty, podmioty prowadzące obsługę prawną Spółki).
 5. Wszystkie podmioty, którym dane są udostępnione, mają zawarte z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli wymagają tego przepisy prawa.
 1. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić ZUK Sp. z o.o., lub jakie mogą być podnoszone wobec ZUK Sp. z o.o. w zakresie realizacji zawartej przez ze Spółką umowy, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, ich przetwarzanie zostanie zakończone nie później niż w dniu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Zgodę możemy wycofać pisząc na adres: biuro@ zuk.strzegom.pl
 2. Prawa osoby, której dane dotyczą. Posiadają Państwo następujące prawa:
 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania – na żądanie osoby, której dane dotyczą
 2. sprostowania swoich danych osobowych: (na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator dokonuje sprostowania dotyczących jej danych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzana; Administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem; Administrator odmawia sprostowania danych jeżeli nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, potrafi wykazać ich prawidłowość lub dane są nadmiarowe w stosunku do celu przetwarzania;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czas ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania- w sytuacji gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ZUK Sp. z o.o.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZUK Sp. z o.o. Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Back to top button