Ważność oraz rezerwacje grobu na cmentarzu

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU ORAZ REZERWACJI

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
– działając jako administrator Cmentarzy Komunalnych:

INFORMUJE

osoby, które mają swoich bliskich pochowanych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Strzegom

O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBU ORAZ REZERWACJI MIEJSC NA CMENTARZU

Przypominamy również, że termin ważności utrzymania grobu upływa po 20 latach od chwili ostatniego pochówku lub po upływie 20 lat od daty ostatniego przedłużenia. (art.7 ust. z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. z 2000r Nr 23,poz.295 z późn . zm.). Po tym terminie grób może ulec likwidacji, a elementy nagrobków przechodzą na własność Gminy Strzegom Opłat dokonać można w biurze cmentarzy komunalnych w Strzegomiu przy ul. Olszowej 2 tel.74 8552-550, Poniedziałek – Piątek od godz. 7.00-15.00

WAŻNE

ZA WŁAŚCIWE UTRZYMANIE NAGROBKÓW – W STANIE NIEZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU
OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE CMENTARZY ODPOWIADAJĄ ICH WŁAŚCICIELE/ OPIEKUNOWIE/MIEJSC POCHÓWKÓW. SYTUACJE WYPADKOWE, SPOWODOWANE ZŁYM STANEM NAGROBKÓW

(np. osunięcia się tablic nagrobnych, napisów, fragmentów pomników itp.) NALEŻY ZGŁASZAĆ
BEZPOŚREDNIO NA POLICJĘ, NATOMIAST OSOBY POSZKODOWANE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O
ODSZKODOWANIE OD ICH WŁAŚCICIELI / OPIEKUNÓW/.

Back to top button