Opłaty administracyjne

ZARZĄDZENIE NR 87/B/2013
BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 62/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Strzegomia do ustalania wysokości cen i oplat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące opłaty za usługi cmentarne (netto) do cen zostanie naliczony VAT:

1. Opłata prolongacyjna za ponowne użycie grobów ziemnych na następne 20 lat:

1) grób ziemny mały dla zwłok dzieci do lat 6 – 140,00zł.
2) grób ziemny dla urn ze szczątkami zwłok – 110,00zł.
3) grób ziemny dla zwłok pojedynczy i głębinowy – 350,00zł.

2. Opłata za miejsce grzebalne:

1) pod grób ziemny dla zwłok dzieci do lat 6 – 140,00zł.
2) pod grób ziemny duży pojedynczy i głębinowy – 350,00zł.
3) pod grób ziemny na urnę – 110,00zł.
4) dochówek urny do innych grobów – 170,00zł.

3. Przechowanie zwłok w chłodni – (powyżej 8 godz. – jedna doba)  – 100,00zł.

4. Korzystanie z kaplicy cmentarnej – 110,00zł.

5. Opłata za ponowienie istniejącej rezerwacji miejsca na grób ziemny na okres 10 lat:

1) pod grób duży pojedynczy i głębinowy – 350,00zł.
2) pod grób dla urn ze szczątkami zwłok – 130,00zł.

6. Opłata za wydanie zezwolenia na postawienie i montaż nagrobka na grobie ziemnym i murowanym zajmującym powierzchnię:

1) grobu małego dla zwłok dzieci do lat 6 – 70,00zł.
2) podwójnego grobu dla zwłok dzieci do lat 6 – 140,00zł.
3) pojedynczego grobu dla urn – 90,00zł.
4) grobu dużego pojedynczego i głębinowego – 110,00zł.
5) dwóch grobów dużych pojedynczego i głębinowego – 210,00zł.
6) więcej niż dwóch grobów dużych pojedynczego i głębinowego – 280,00zł.

7.Opłata za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego zajmującego powierzchnię:

1) jednego grobu dużego pojedynczego – 560,00zł.
2) jednego grobu dużego głębinowego – 840,00zł.
3) dwóch grobów dużych pojedynczych – 1120,00zł.
4) dwóch grobów dużych głębinowych – 1680,00zł.

8. Opłata za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego w miejscu zarezerwowanym dla grobu ziemnego zajmującego powierzchnię:

1) jednego grobu dużego pojedynczego – 500,00zł.
2) jednego grobu dużego głębinowego – 770,00zł.
3) dwóch grobów dużych pojedynczych – 1000,00zł.
4) dwóch grobów dużych głębinowych – 1540,00zł.

9. Opłata za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego z wyznaczeniem lokalizacji, zajmującego powierzchnię niezbędną do wykonania tego grobu (z zastrzeżeniem ukończenia prac związanych z wybudowaniem grobu ziemnego w terminie do 3 miesięcy od uzyskania zezwolenia):

1) grobu murowanego pojedynczego – 980,00zł.
2) grobu murowanego głębinowego – 1400,00zł.
3) grobu murowanego wieloosobowego – 1540,00zł.

10. Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazowy wjazd na cmentarz pojazdów:

1) osobowy – 50,00zł.
2) dostawczy (busy) – 70,00zł.
3) ciężarowy – 100,00zł.
4) inne pojazdy mechaniczne, a w szczególności np. sprzęt budowlany – 170,00zł.

11. Opłata za rezerwację miejsca na grób ziemny na okres 10-ciu lat – dotyczy wyłącznie miejsc po zlikwidowanych grobach ziemnych na terenie cmentarzy oraz miejsc wolnych znajdujących się na kwaterach, z wyłączeniem kwater zagospodarowanych lub do zagospodarowania w obszarze za kaplicą (tzw. nowe kwatery)  na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu:

1) pod grób dla urn ze szczątkami zwłok – 420,00zł.
2) pod grób duży pojedynczy – 490,00zł.
3) pod grób duży głębinowy – 550,00zł.

12. Opłata za rezerwację i ponowienie istniejącej rezerwacji miejsca na grób murowany na okres 10-ciu lat:

1) pod grób dla urn ze szczątkami zwłok – 500,00zł.
2) pod grób duży pojedynczy i głębinowy – 630,00zł.

13. Opłata za utrzymanie cmentarza (opłata jednorazowa pobierana przy zgłoszeniu pogrzebu) – 350,00zł.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 289/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 października 2007r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Back to top button