Miejski parking ZUK

Zapraszamy do korzystania z  parkingu niestrzeżonego płatnego położonego w Strzegomiu u zbiegu ulic Św. Anny i ul. Kościelnej.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego parkingu:

  • Duża ilość miejsc parkingowych
  • Bliska odległość od Rynku
  • Możliwość płatności kartą
  • Dogodny wjazd  i wyjazd z parkingu

ZUK do usług !

KONTAKT: biuro@zuk.strzegom.pl 74 8551 052

REGULAMIN PARKINGU ZUK

REGULAMIN
Parkingu płatnego niestrzeżonego
w zarządzie Spółki: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

§ 1.

1. W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu – przyjmuje się, że:
„Parking” – to miejsca postojowe dla pojazdów przygotowane na wydzielonej nieruchomości (parceli) na terenie Miasta Strzegomia, zlokalizowane w obrębie ulic:
Św. Anny, Dąbrowskiego i Szkolnej. Dokładna lokalizacja Parkingu została wskazana na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
„Zarządzający” – to Spółka: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.,
z siedzibą Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom
„Korzystający z Parkingu” – to właściciel pojazdu lub inny kierujący pojazdem,
który wjechał na Parking i zatrzymał na nim pojazd.
2. Poprzez wjazd na teren Parkingu i zatrzymanie pojazdu dochodzi do zawarcia
umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego pomiędzy Zarządzającym
a Korzystającym z Parkingu.
3. Korzystający z Parkingu poprzez sam wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę
na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania
jego postanowień.

§ 2.

1. Na Parkingu Zarządzający pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych.
2. Ustala się wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych
na Parkingu:
1) za czas parkowania do 30 min. – 1,00zł ;
2) za czas parkowania do 1 godziny – 2,00zł;
3) za drugą godzinę parkowania – 2,50 zł;
4) za trzecią godzinę parkowania – 3,00 zł;
5) za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania – 2,00zł.
3. Parking jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4. Opłaty za korzystanie z Parkingu obowiązują w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10ºº do 18ºº.
5. Opłaty za czas parkowanie uiszcza się przez wykupienie biletu parkingowego
lub abonamentu miesięcznego, półrocznego, rocznego lub rocznego.
6. Abonamenty można wykupić w siedzibie Zarządzającego.
7. Bilety Parkingowe podlegają zakupowi w najbliższy miejscu parkowania
automacie Parkingowym, przeznaczonym do obsługi Parkingu,
8. W przypadku wykupu biletu parkingowego w automacie parkingowym,
możliwe jest naliczanie opłat określonych w § 2 ust. 2 za odcinki czasu inne
niż pełne godziny, odpowiednio do odcinków czasu odpowiadających krotności
kwoty 0,10 zł, przy czym minimalna opłata za parkowanie wynosi 1,00 zł.

§ 3.

1. Za parkowanie pojazdów samochodowych wprowadza się niżej wymienione
opłaty abonamentowe :
1) abonament miesięczny – 100,00zł;
2) abonament półroczny – 270,00zł;
3) abonament roczny – 470,00zł;
2. Jeden abonament wymieniony w ust. 1 wydawany jest tylko na jeden pojazd
samochodowy.
3. Abonamenty wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 3 są abonamentami ogólnodostępnymi.
4. Zakup abonamentu nie jest podstawą do dokonania przez Korzystającego
z Parkingu wcześniejszej rezerwacji miejsca postojowego.

§ 4.

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych:
1) Pogotowia Ratunkowego,
2) Straży Pożarnej,
3) Policji i innych państwowych służb mundurowych,
– na czas wykonywania obowiązków służbowych.

§ 5.

1. Opłatę za parkowanie należy uiścić niezwłocznie i bezpośrednio po zajęciu
miejsca postojowego.
2. Dowód dokonania opłaty Parkingowej (bilet Parkingowy, abonament) lub
identyfikator należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający
kontrolę uiszczenia opłaty lub identyfikację pojazdu objętego zerową stawką
opłaty za parkowanie (dotyczy pojazdów nieoznakowanych Policji lub innych
państwowych służb mundurowych).
3. Wykupienie biletu Parkingowego lub abonamentu nie upoważnia do rezerwacji
stałego miejsca parkowania.
4. Wykupienie biletu Parkingowego w automacie Parkingowym następuje przy
użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacanie czasu parkowania z zastrzeżeniem, że minimalny opłacony czas parkowania wynosi
30 minut, a kwota opłaty wynosi 1,00 zł – następuje proporcjonalnie do wartości
użytej monety lub monet.

§ 6.

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na Parkingu
Zarządzający pobiera opłatę dodatkową w wysokości:
1) 15,00 zł – w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona
w terminie 2 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty;
2) 50,00 zł w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona
po upływie 2 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.
2. Podstawą do pobierania opłaty dodatkowej jest każdorazowe stwierdzenie
parkowania pojazdu bez uiszczenia opłaty lub parkowanie ponad czas opłacony.
3. Po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za parkowanie wystawiane jest
wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Wezwanie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką.
4. Do wezwania dołączony jest druk pozwalający po wpisaniu danych na wpłatę
opłaty dodatkowej na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Zarządzającego.
5. Opłatę dodatkową należy wnieść najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia
umieszczenia wezwania w sposób określony w ust. 3.
6. Nie uiszcza się opłaty dodatkowej w następujących przypadkach:
1) uiszczenia opłaty za parkowanie w parkomacie w ciągu 10 minut
od wystawienia wezwania do zapłaty i:
a) okazania osobiście w siedzibie Zarządzającego lub
b) przesłania wraz z pismem wyjaśniającym na adres Zarządzającego
– w dniu wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej lub na
stępnym dniu roboczym oryginału biletu jednorazowego wydrukowanego z parkomatu wskazującego na uiszczenie opłaty za
parkowanie w ciągu 10 minut od wystawienia wezwania do zapłaty.
7. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania do
wniesienia opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia
wystawienia wezwania i umieszczenia go w sposób określony w ust. 3.
Reklamację wnosi się do Zarządzającego. Do reklamacji winny być dołączone
dokumenty uzasadniające jej wniesienie, a w szczególności kopia abonamentu
lub kopia biletu Parkingowego. Wniesienie reklamacji zawiesza bieg terminu,
o którym mowa powyżej w ust. 5. W przypadku uznania reklamacji wezwanie
nie rodzi skutków prawnych, co potwierdza się na kopii wezwania.
8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji opłatę dodatkową należy uiścić
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Stanowisko Zarządzającego jest ostateczne.
9. W przypadku nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów oraz opłaty
dodatkowej – Zarządzający zastrzega sobie prawo dochodzenia należności
w trybie wykroczeniowym (jako pokrzywdzony w tytułu braku zapłaty za wykonaną usługę Parkingową i/lub w trybie cywilnym jako wierzyciel korzystającego
z Parkingu.

§ 7.

1. Pojazdy parkujące na Parkingu są niestrzeżone.
2. Parking nie posiada wyznaczonych (numerowanych) miejsc postojowych.
3. Zarządzający zastrzega, iż w wypadku zajęcia parkingu przez użytkowników
pojazdów, w sposób uniemożliwiający parkowanie kolejnych pojazdów – nie ponosi on odpowiedzialności za brak możliwości parkowania. W takim wypadku
Korzystający z Parkingu nie ma podstaw do dochodzenia od Zarządzającego
zwrotu kwoty abonamentu w całości lub części.
3. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy
pozostawione w tych pojazdach.
4. Zabrania się wjazdu na Parking pojazdów ciężarowych o masie całkowitej
pow. 3,5 T.
5. Obowiązująca na Parkingu maksymalna prędkość poruszania się pojazdów
to 5 km/h.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Parking pojazdów przewożących
(jako ładunek) materiały niebezpieczne w szczególności: łatwopalnych, żrących,
wybuchowych oraz innych, jeżeli znajdujący się na nich niebezpieczny materiał
nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Zabrania się Korzystającemu z Parkingu dokonywania w pojazdach: napraw,
mycia, odkurzania , wymiany i uzupełniania płynów eksploatacyjnych oraz
uzupełniania paliwa, jak również zanieczyszczania Parkingu jakimikolwiek
odpadami.
8. Korzystający z Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
9. W przypadku naruszenia przez Korzystającego z Parkingu zasad korzystania
z Parkingu określonych w niniejszym Regulaminie – Zarządzający będzie
uprawniony do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu i odholowania go na inny
parking zastępczy na koszt i ryzyko Korzystającego z Parkingu.

§ 8.

1. Karty abonamentowe wydane przed dniem wejścia w życie uchwały,
których termin ważności jeszcze nie minął, zachowują nadal swoją ważność.
2. Posiadacze kart abonamentowych, którzy utracą prawo do jej posiadania
zobowiązani są do zwrotu karty do Zarządzającego.
3. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu
w okresie ważności abonamentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty
za niewykorzystany okres abonamentowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, istnieje możliwość przeniesienia abonamentu na inny pojazd tego samego właściciela. Podstawą do dokonania
przeniesienia abonamentu na inny pojazd jest okazanie umowy kupna-sprzedaży pojazdu, na który wykupiony został abonament. Dla dokonania przeniesienia
abonamentu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zarządzającego.

§ 10.

Wszelkie inne uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania Parkingu można zgłaszać:
1) osobiście w siedzibie Zarządzającego,
2) telefonicznie: 74 855 10 52,
3) drogą e-mail: biuro@zuk.strzegom.pl

Back to top button